رهگیری الکترونیکی مغایرت ها

به منظور بهره برداری از این سامانه، خواهشمند است نکات ذیل مد نظر قرار گیرد :

  • تراکنش ها باید از طریق یکی از دستگاه های خودپرداز، پایانه های شعبه ای، پایانه فروش و نرم افزارهای موبایل و اینترنت بانک منتسب به بانک گردشگری انجام شده باشد.
  • از وقوع تراکنش ناموفق باید حداقل 72 ساعت گذشته باشد (درمورد مغایرت های سانتا/پایا پس از 24 ساعت می توان مغایرت را ثبت نمود
  • با عنایت به ارسال پیام کوتاه به منظور اطلاع رسانی از وضعیت مغایرت ثبت شده، مقتضی است مشتریان در ثبت اطلاعات تلفن همراه دقت نمایند.

ثبت اطلاعات تراکنش ناموفقپیگیری مغایرت ثبت شده
مشتریان می توانند پس از گذشت 24 ساعت از زمان ثبت مغایرت، با در دست داشتن کد پیگیری، به سامانه رهگیری الکترونیکی مغایرت ها مراجعه و از نتیجه بررسی های به عمل آمده در خصوص مغایرت مطلع گردند.