نرخ سود سپرده های بانک
مزید استحضار نرخ سپرده های بانک براساس جدول ذیل اعلام میشود.

نرخ سود سالانه
نوع سپرده  
10 %
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی
14/25 %
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 3 ماهه
14/50 %
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه
 14/75 %
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 9 ماهه
15 %
سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یکساله