نرخ سود سپرده های بانک

مزید استحضار نرخ سپرده های بانک براساس جدول ذیل اعلام میشود.

ردیف نوع سپرده توضیحات نرخ سود سالانه
1 سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی -- 10%
2 سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 3 ماهه در حال حاضر این نوع حساب ارائه نمی‌شود. 14/25%
3 سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه در حال حاضر این نوع حساب ارائه نمی‌شود. 14/50%
4 سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 9 ماهه در حال حاضر این نوع حساب ارائه نمی‌شود. 14/75%
5 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یکساله -- 15%