شرکت های زیرمجموعه

شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران (سهامی خاص)
شماره ثبت : 363864 ، شناسه ملی: 10320152168 ، سال مالی : 31/06/
سرمایه ثبتی: 8میلیارد ریال منقسم به هشتصد هزار سهم عادی با نام ده هزار ریالی
هیأت مدیره
نام نماینده سمت
آقای علی زیرک نژاد رئیس هیأت مدیره
آقای رامین ادراکی نائب رئیس هیأت مدیره
آقای رضا کامران عضو هیأت مدیره
آقای نوید منصور حسینی مدیر عامل خارج از اعضا

اهداف شرکت:
خدمات رایانه ای شامل فعالیت خریدو فروش سخت افزار
ایجاد سیستم های کامپیوتری ، برنامه نویسی، معماری سازمانی بر مبنای فناوری اطلاعات و اجرای سیستم های کامپیوتری
انعقاد قرداد و معاملاتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با موضوع شرکت باشد با سازمان های دولتی و غیر دولتی