شرکت های زیرمجموعه

شرکت تلاشگران اندیشه کاراد (سهامی خاص)
شماره ثبت: 408285، شناسه ملی: 10320594260 ،سال مالی: 31/06/
سرمایه ثبتی 10 میلیارد ریال منقسم به ده هزار سهم یک میلیون ریالی
هیأت مدیره
نام نماینده سمت
آقای دکتر مهدی جهانگیری رئیس هیأت مدیره
آقای رامین ادراکی نائب رئیس هیأت مدیره
آقای محمد صادق طاهری عضو هیأت مدیره
آقای محمد قائد عضو هیأت مدیره
آقای دکتر ناصر عندلیب مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

اهداف شرکت:
ارائه خدمات ارزیابی ، ممیزی و درجه بندی کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری و صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری
ارائه خدمات مشاوره ای ، مدیریتی و استاندارد سازی در صنعت گردشگری
برگزاری دوره های آموزشی مدیریتی و تخصصی مرتبط با صنعت گردشگری