• پرسش و پاسخ های سرمایه گذاری
 • پرسش و پاسخ های تجارت الکترونیک
 • پرسش و پاسخ های حقوقی
 • پرسش و پاسخ های ارزی
 • پرسش و پاسخ های اینترنت‌بانک
 • پرسش و پاسخ های همراه‌بانک
 • پرسش و پاسخ های تلفن‌بانک
 • پرسش و پاسخ های دستگاه خودپرداز
 • پرسش و پاسخ های سامانه کارت
 • پرسش های متداول دیگر
 • پرسش و پاسخ های ریالی
 • پرسش و پاسخ های اعتباری
آیا تفکیک و افراز ملکی که در رهن بانک می باشد بلامانع است یا خیر؟

چنانچه تسهیلات گیرنده فاقد بدهی معوق باشد، بانک صرفاً با صدور صورت مجلس تفکیکی با حفظ حقوق رهنی بانک نسبت به قطعات تفکیک شده موافقت می کند. ضمناً قطعات تفکیک شده همچنان در رهن بانک باقی خواهد بود. اما درصورتی که تسهیلات گیرنده دارای بدهی معوق باشد انجام امر با اخذ مجوز از مدیریت امور حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

آیا اخذ سفته عندالمطالبه از مشتری بعنوان تضمین معامله و استفاده از آن در معاملات بعدی امکان پذیر است؟

به موجب بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی از نقطه نظر عدم پرداخت تمبر مالیاتی، سفته های عندالمطالبه اخذ شده فقط برای انجام یک نوع معامله مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین اخذ سفته عندالمطالبه برای معاملات مکرر فاقد وجاهت قانونی است.

آیا انجمن های صنفی می توانند تسهیلات اخذ کنند؟

برابر قانون تجارت، انجمن های صنفی جزء شرکتهای قانونی قانون تجارت محسوب نمی شوند و با توجه به ماهیت آنها که اعضاء تشکیل دهنده انجمن را معمولا“ همکاران صنفی تشکیل می‌دهند و با اخذ حق عضویت و واریز آن به حساب انجمن به قصد کمک به همدیگر عملاً کار تولیدی یا خدماتی که نیاز به اخذ تسهیلات باشد انجام نمی دهند لذا اعطاء تسهیلات به اینگونه انجمن ها و مؤسسات وجهه قانونی نخواهد داشت مگر در چارچوب اساسنامه و مقررات خاص.

در خصوص وکالتنامه ها چنانچه موکلین خودشان مورد وکالت را انجام دهند تکلیف وکالتنامه مزبور چه می شود؟

اگرمورد وکالت را موکل به انجام رساند چنانچه اختیارات مورد وکالت دفعتا“ واحده باشد عملا“ به لحاظ انجام مورد وکالت ، وکالتنامه منتفی شده است لیکن در خصوص مواردی که مورد وکالت عدیده باشد (مثل پرداخت اقساط طی هر ماه ) در این صورت هم وکیل و هم موکل می توانند آنرا به انجام برسانند و وکالت منتفی نبوده و همچنان تا پایان اقساط پابرجا است.

اجرای ثبت درخواست انسداد حسابهای شخصی را نمود و به حسابی اشاره کرده که بنام فرزند وی و توسط مشارالیه افتتاح گردیده تکلیف چیست ؟

امکان مسدود نمودن حساب وجود ندارد زیرا حساب بنام شخص دیگری است. هرچند صاحب حساب تحت تکفل وی و حق برداشت با ایشان می باشد اما مالکیت وجوه مربوط به دیگری است و چنانچه پدر قسمتی از دارایی خود را به فرزندش انتقال نموده در واقع مالکیتی در این اموال ندارد و قانونگذار صاحب حساب ، فرزند وی را می شناسد و صرفا“ به لحاظ عدم صلاحیت قانونی فرزندش (اهلیت) مطابق قانون حق استفاده از وجوه مذکور را تازمان داراشدن به صلاحیت قانونی (اهلیت استیفاء) فرزندش دارد ، لذا درخواست ثبت وجهه قانونی ندارد.

چنانچه تقسیم ارث در گواهینامه انحصار وراثت ارائه شده به شعبه اشتباه باشد آیا شعبه مجاز به ترتیب اثر دادن به آن می باشد یا می بایست موضوع اشتباه بودن نحوه تقسیم ارث به ورثه اعلام تا آنرا به دادگاه اعاده و اصلاح نمایند؟

مسئول شعبه می بایست پس از اطلاع از اشتباه بودن نحوه تقسیم ارث در گواهی انحصار وراثت از ترتیب اثر دادن به آن خودداری و مشتری را جهت اصلاح آن و مراجعه به دادگاه صادر کننده گواهی انحصار وراثت دلالت نماید .

الف ) آیا به اطلاع شعبه از فوت مشتری باید حساب پس انداز وی بسته شود؟ ب) درصورتی که پس از فوت وی حساب باز و جایزه ای به آن اصابت کند تکلیف چیست ؟

خیر، حساب مذکور بسته نمی‌شود، ولی روی کلیه سوابق نزد شعبه فوت صاحب حساب درج می‌گردد و از پرداخت سهم‌الارث به ورثه قبل از ارائه برگ انحصار وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خودداری به عمل می آید. شایان ذکر است حداکثر مبلغ ده میلیون ریال از موجودی مشتری متوفی بدون ارائه گواهی مالیاتی و انحصار وراثت، به وراث طبقه اول (پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد، همسر) به شرط اینکه از تاریخ صدور گواهی فوت بیش از 6 ماه نگذشته باشد، پرداخت می‌گردد. ضمناً اصابت جایزه به شماره حساب متوفی بلامانع بوده و جایزه متعلقه طبق مقررات قوانین مربوط به ارث متعلق به وراث خواهد بود.

آیا سفته ای که در متن یا ظهر آن قلم خوردگی یا لاک گرفتگی وجود دارد ، جهت تضمین تسهیلات قابل پذیرش است؟

به منظور حفظ حقوق بانک و عدم مواجهه با اشکال در دادگاه، از پذیرفتن چنین سفته‌هایی خودداری شود.

آیا ارائه اطلاعات مربوط به حسابهای مشتریان بانک به سازمان تأمین اجتماعی قبل از صدور اجرائیه امکان پذیر است؟

خیر امکان پذیر نیست اما در صورتی که صاحب حساب با ارائه اطلاعات مربوط به حساب خود موافق باشد، انجام خواسته سازمان تأمین اجتماعی با اخذ موافقت کتبی صاحب حساب و رعایت کلیه مقررات مربوط بلااشکال خواهد بود.

شخصی که تبعه کشور افغانستان است به شعبه مراجعه و درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری می کند. تکلیف شعبه چیست؟

اتباع بیگانه جهت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری باید مدارک ذیل را داشته باشند: الف) گذرنامه معتبر ب) ویزای اقامت حداقل یکساله از جمهوری اسلامی ایران ج) پروانه اشتغال بکار در جمهوری اسلامی ایران. بنابراین چنانچه تبعه افغانستان دارای شرایط فوق باشد می توان برای او افتتاح حساب کرد و درغیراینصورت انجام درخواست وی ممکن نیست.

آیا بانک می تواند جهت وصول مطالبات خود راساًَ و بدون هیچگونه تشریفاتی از حساب ضامنین برداشت کند؟

طبق شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری و قراردادهای اعطای تسهیلات که به امضاء استفاده کننده از تسهیلات و ضامنین وی می رسد، بانک می تواند راساًَ بدون هیچ گونه تشریفاتی از حساب هریک از نامبردگان برداشت نماید ، لیکن اصلح است جهت انجام امر ابتدا به متعهد اصلی مراجعه و درصورت عدم حصول نتیجه و یا مشکلات اجرائی از حساب ضامن برداشت شود.

اقدام بانکها در مورد موجودی حسابهای مربوط به تبعه خارجه که فوت شده اند منوط به رعایت چه مقرراتی است؟

به موجب ماده 338 قانون امور حسبی « هرگاه تبعه خارجی در ایران یا درخارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می نماید و درصورتی که متوفی وارث یا قائم مقام در ایران نداشته باشد بدون درخواست هم ، دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می نماید. » با عنایت به مراتب فوق هرگونه اقدام در مورد موجودی حسابهای مربوط به تبعه خارجه که فوت شده منوط به رعایت مقررات فوق الذکر خواهد بود.

آیاچک تضمین شده یا ایران چک که از سوی مراجع قضائی مفقودی یاسرقتی اعلام شده امکان پرداخت آن به ذینفع پس ازگذشت زمان بدون ارائه اصل چک ها میسر است؟

از آنجا که صرف عدم وصول وجه چک تضمینی یا ایران چک بعد از گذشت مدت زمانی هر چند نسبتا” طولانی مجوز پرداخت وجه آن بدون ارائه اصل چک نمی باشد لذا پرداخت وجوه چکهای مورد بحث بدون ارائه اصول آنها مستلزم صدور دستور صریح مقام محترم قضایی مبنی بر پرداخت وجه چک به ذینفع معین خواهد بود و در اینخصوص تفاوتی بین چکهای تضمین شده مبلغ دار و بدون مبلغ نیست.

چکی که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده باشد آیا بعد از صدور گواهینامه قابل انتقال به اشخاص ثالث است و بانک می تواند وجه آن را پرداخت کند؟

در قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چک آمده است : « ... کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده ... » لذا پر واضح است که پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک نیز چک قابل انتقال است و بدیهی است که در صورت کفایت موجودی ،قابل پرداخت نیز خواهد بود.

آیا پرداخت وجه گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چک به اشخاص ثالث که از طرف ذینفع ( دارنده گواهینامه ) درخواست گردد امکانپذیر است؟

طبق قسمت اخیر ماده 11 قانون صدور چک : « ... کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد ، در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را وسیله شخص دیگری بنمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت و نشانی خود را با تصریح به نمایندگی مشخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در اینصورت بانک اعلامیه مذکور در دو ماده 4 و 5 را بنام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری ، او محفوظ خواهد بود . تبصره : هر گاه بعد از شکایت کیفری ، شاکی چک را بدیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد . » و از آنجائیکه طبق ماده 5 قانون چک که مقرر میدارد : « در صورتیکه موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک ، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن ببانک ، گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت نماید ، چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود ... » ، گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چک جانشین اصل چک خواهد بود لذا تفاوتی بین گواهینامه عدم پرداخت کلی مبلغ چک و گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چک وجود نخواهد داشت.

استفاده از مهر امضاء توسط مسئولین، ذیل نامه ها و مکاتبات چه حکمی دارد؟ و آیا به جای امضای واقعی قابل استناد است یا خیر؟

طبق تعریف، امضاء به معنای «رسم» علامت خاصی است که نشانه هویت صاحب علامت است. لذا نقش مهر ( مهرامضاء ) بجای رسم امضاء ذیل مکاتبات و اسناد بانکی منطبق با مقررات نیست.

خط زدن کلمه‌« حواله کرد » و یا قید شرط در متن چک تاثیری در پرداخت آن دارد؟

اصل بر حق نقل و انتقال اسناد تجاری است لذا خط زدن یا نزدن کلمه « حواله کرد» تاثیری در نقل و انتقال چک ندارد.

چنانچه مشتری اعلام کند به علت اختلاف حساب با دارنده چک، بانک وجه چک را پرداخت نکند آیا بانک مجاز به انجام این امر است؟

در قانون چک مواردی که صاحب حساب یا ذینفع می تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر نماید بیان شده که شامل مواری از قبیل مفقودی، سرقت، کلاهبرداری و یا خیانت در امانت و یا جرائمی از این قبیل است و با توجه به این موضوع که اختلاف حساب جرم محسوب نمی شود و هرگونه ادعایی از این جهت باید در محاکم حقوقی دادگستری مطرح گردد لذا بانک نمی تواند به استناد درخواست فوق از پرداخت وجه چک مورد نزاع خودداری کند.

آیا برای چکی که فاقد امضاء باشد گواهی عدم پرداخت صادر می شود؟

خیر، با عنایت به اینکه چک با امضاء ذیل آن سندیت می یابد و از شرایط اساسی و صحت صدور چک ، وجود امضاء صاحب حساب می باشد فلذا چک بدون امضاء فاقد اعتبار بوده و بانک مجاز به صدور گواهینامه عدم پرداخت نیست.

آیا چکهایی که مشتری صادر کرده و قبل از مراجعه چکها به بانک صادرکننده فوت نموده است قابل پرداخت هستند؟

با توجه به قانون تجارت چک اصل براین است که تاریخ صدور و سررسید چک یکی است چنان چه تاریخ چک مقدم بر تاریخ فوت مشتری باشد بانک موظف به پرداخت آن است و اگر تاریخ چک مؤخر بر تاریخ فوت باشد با توجه به اصل مذکور، پرداخت وجه چک منوط به رضایت وراث است.

صاحب حساب درخواست می نماید تصویری از متن و ظهر یکی از چکهای صادره توسط ایشان را دراختیار او قرار دهند تکلیف شعبه چیست؟

چنانچه صاحب حساب رونوشت یا عکس چک صادره از طرف خود را بخواهد در صورتی به او داده خواهد شد که فقط شخصی که چک بنام او صادر شده وجه چک را دریافت و یا به حساب خود منظور نموده باشد لیکن اگر چک دارای ظهرنویسی مشتری باشد ، بانک بمنظور حفظ اسرار ظهرنویس یا ظهرنویسان فقط رونوشت یا عکس متن چک را به صاحب حساب خواهد داد مگر اینکه از طرف مراجع ذیصلاح قضایی رونوشت یا عکس ظهر چک تقاضا گردد.

چکهایی که توسط مشتریان با ماژیک فسفری تحریر و یا علامت گذاری گردیده اند قابل پرداخت می باشند یا خیر ؟

بموجب قسمت ذیل ماده 3 قانون صدور چک « ... و نیز نباید چک را بصورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.» بنا به مراتب فوق موضوع تحریر یا علامت گذاری چک توسط مشتریان با ماژیک فسفری در مقررات قانونی عنوان نگردیده ، لذا پرداخت اینگونه چکها به صرف تحریر یا علامت گذاری آن با ماژیک فسفری در صورتیکه سایر ارکان چک کاملاً صحیح و بدون عیب و نقص باشد از نظر حقوقی بلااشکال است.

آیا برای اشخاصی که مدعی فقدان گواهینامه عدم پرداخت چک می باشد می توان گواهینامه المثنی صادر نمود ؟

در صورتیکه در گواهینامه عدم پرداخت که بدرخواست مشتری مبنی بر فقدان ، مجدداً صادر می‌شود به المثنی بودن آن تصریح و توضیحات لازم و شماره و تاریخ گواهینامه قبلی در حاشیه آن درج گردد به نحوی که المثنی بودن آن برای مرجع قضایی واضح و روشن باشد به نظر اشکالی ندارد.

آیا پرداخت وجه چک برگشت شده ای که فاقد گواهینامه عدم پرداخت می باشد (مثلاً به علت فقدان ) امکان دارد ؟

چنانچه مشتری کتباً‌ به موضوع مذکور اشاره و تصریح نماید و آثار و مسئولیتهای ناشی از فقدان گواهینامه عدم پرداخت را شخصاً تقبل نماید به نظر می رسد پرداخت وجه چنین چکی بلامانع است.

در چکهایی که به منظور تضمین تسهیلات توسط شعبه اخذ شده ، چنانچه اینگونه چکها سفید امضاء باشند ، آیا درج مبلغ در متن چک ، الحاق و جعل است یا خیر ؟و اساساً اصلح است این امر صورت پذیرد یا خیر ؟

هرچند طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ، درج مبلغ از اینگونه چکها‌ ، جعل محسوب نمی شود لکن اصلح است متن چک هنگام دریافت آن از سوی شعبه ، توسط صادرکننده تحریر شود.

چکهایی که در وجه دادگستری یا حسابهای غیرقابل برداشت دادگستری ، صادر و بعضاً توسط اجرای‌احکام یا قضات در وجه اشخاص ثالث ظهرنویسی شده و دستور به پرداخت نقدی می گردد ، در این حالت وظیفه بانک چه می باشد؟

طبق قانون محاسبات عمومی کشور و نامه های صادره ادارات مرکزی ، ظهرنویسی چکهای صادره در وجه ادارات و سازمانهای دولتی به نفع اشخاص ثالث مجاز نمی باشد.

رفع سوء اثر از چکهای برگشتی چگونه است؟

الف) ارائه لاشه چک برگشتی به بانک ب) پاس شدن چک از حساب به همان مبلغ برگشتی ظرف مدت 10 روز پ) ارائه رضایتنامه ذیفنع چک به بانک که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد ت) در صورت مفقود شدن چک،مسدود نمودن مبلغ چک از حساب مشتری به مدت دو سال در هریک از موارد فوق مشتری می‌تواند با مراجعه به بانک و ضمن پرداخت صد ‌هزار ریال برای هر برگ چک برگشتی تقاضای رفع سوء اثر نماید.

ضمانتنامه بانکی چیست ؟

ضمانتنامه بانکی ، قراردادی است که بین بانک و ذینفع و مضمون له منعقد شده و به موجب آن بانک متعهد میشود که پس از تحقق موضوع و در طول سررسید ، در قبال درخواست کتبی ذینفع ، وجه ضمانتنامه ( ارزی یا ریالی ) را بپردازد . ضمانت نامه بانکی تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE . .ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE . ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE . ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE . و سایر ضمانت نامه های مجاز.