بانک گردشگری

ثبت درخواست
فرم دعوت به همکاری
فایلهای مجاز jpg;jpeg;png;gif
مشخصات فردی
فایلهای مجاز jpg;jpeg;png;gif
فایلهای مجاز jpg;jpeg;png;gif
سوابق تحصیلی
 افزودن سوابق تحصیلی جدید
سوابق کاری/روند تغییرات جایگاه سازمانی از بدو خدمت تا بازنشستگی
 افزودن سوابق کاری جدید
دوره های آموزشی گذرانده شده
 افزودن دوره های آموزشی گذرانده شده جدید
میزان آشنایی با زبان های خارجی
 افزودن میزان آشنایی با زبان های خارجی جدید
میزان آشنایی با کامپیوتر
 افزودن میزان آشنایی با کامپیوتر جدید
مشخصات اعضای خانواده
 افزودن مشخصات اعضای خانواده جدید
معرفین
 افزودن معرفین جدید
حکم سازمانی
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;jpeg;png
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;jpeg;png
سایر توانایی ها
فایل مدرک تحصیلی
نام فایل
توضیح
حجم (حداکثر: ۵۰ MB)
وضعیت
فایل ها را در این قسمت رها کنید
0%
0%
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;pdf;jpeg;png
تایید فرم
ریال
پیگیری درخواست