بانک گردشگری

دوشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۰ ۱۰۲۷
چچ

قوانین و مقررات

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت بانک عبارتند از:

قوانین:

• قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 و اصلاحات آن
• قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362
• قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1367
• قانون اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی مصوب سال 1379
• قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، مصوب سال 1383
• قانون مبارزه با پولشویی، مصوب سال 1386
• قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکها با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی، مصوب سال 1385
• قانون صدور چک مصوب سال 1382
• قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366
• قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیه های بعد از آن
• قانون تجارت الکترونیک مصوب 05/11/1382
• قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384

لوایح و دستور العمل ها:


• لایحه قانونی اداره امور بانکها، مصوب سال 1358
• لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها، مصوب سال 1359
• آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
• اصلاحیه ماده 34 قانون ثبت
• آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
• آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار
• بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که طی سال مالی مورد گزارش مبنای فعالیت های عملیاتی و سایر اقدامات قانونی بانک قرار گرفته است.
• مصوبات شورای پول و اعتبار
• اساسنامه بانک گردشگری

آدرس کوتاه شده: