مقررات و چرخه اعتبار اسناد داخلی – ریالی
کتاب حاضر یکی از بروزترین کتاب موجود در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی به شمار می آید و می تواند به عنوان راهنما و دستورالعمل گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی مورد استفاده قرار گیرد...
کتاب حاضر یکی از بروزترین کتاب موجود در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی به شمار می آید و می تواند به عنوان راهنما و دستورالعمل گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که روش پرداخت توسط اعتبار اسنادی عمدتا برای تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفته، و این روش پرداخت توسط مراجع ذیربط در داخل کشور بومی سازی و متناسب با شرایط حاکم به روز می شود، لذا در برخی موارد اشاره به شرایط حاکم بر تجارت بین الملل که ممکن است در حال حاضر برای داد و ستد داخلی مورد بهره برداری واقع نشده است، ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل ضمن اشاره به موارد مذکور و شرح کلی موضوع، تلاش شده است تا همزمان با تشریح کامل چرخه اعتبار اسنادی داخلی – ریالی در صورت نیاز به منشاء اصلی قوانین نیز اشاره شود.

این کتاب در 12 فصل منتشر شده است.
کلمات کلیدی : چرخه اعتبار
نویسنده : مریم محبی فیروزآبادی
تاریخ انتشار : 1394/07/15