ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ا مورخ 97/06/10، درخصوص اصلاح ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با موضوع تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی

بازگشت به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی ج.ا.ا مورخ 97/6/10، درخصوص اصلاح ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با موضوع تملک سهام موسسات اعتباری اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، موارد ابلاغ شده به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛

· تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری تا سقف ده درصد (10%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز می‌باشد. همچنین تملک سهام هریک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده ‌درصد (10%) تا بیست‌ درصد (20%) و بیش از بیست ‌درصد (20%) تا سی‌و‌سه ‌درصد (33%) با مجوز بانک مرکزی و به ‌موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر موسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از موسسات اعتباری بیش از (10%) سهامدار است، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره1ـ مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی و حقوقی اطلاق می‌شود که دارای روابط مالی، خویشاوندی(سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی، با یکدیگر می‌باشند.

تبصره2ـ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر ‌شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق‌‌رأی، دریافت حق‌تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌ شده و حق‌تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد‌درصد (100%) می‌شود و حق‌‌رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌گردد. مالک فرصت دارد ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات می‌شود.

تبصره3ـ بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده‌ درصد (10%) را ابطال نماید.

تبصره4ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ قانون مذکور در شمول حکم این ماده یکسان هستند.


ایجادکننده:tbpub tbpub
تاریخ انتشار:1397/08/07
فایل های پیوست