بانک گردشگری-شبا
شماره سپرده بانک گردشگری را وارد نمایید:
نمونه: 111.111.1111.1
شبا مورد نظر خود راوارد نمایید:
نمونه: IR590640011101110001111001