دعوت به همکاری
نام  
نام خانوادگی  
کد ملی  
تاریخ تولد  
 نام پدر  
 دین  
شماره شناسنامه  
محل صدور  
 جنسیت  
 وضعیت تاهل  
 تعداد افراد تحت تکفل
 وضعیت خدمت وظیفه
 بازنشسته بانک  
شهر  
 تاریخ بازنشستگی  
تلفن ثابت  
تلفن همراه  
 پست الکترونیک  
 مقطع تحصیلی  
 رشته تحصیلی  
 معدل
 دانشگاه  
 متقاضی شغل
 نشانی محل سکونت  
روند جایگاه سازمانی در سازمان خود از بدو خدمت تا بازنشستگی
اضافه کردن
 از تاریخ
 تا تاریخ
 محل خدمت
 پست سازمانی
روند جایگاه سازمانی در سایر سازمانها از تاریخ بازنشستگی به بعد
 سازمان
 از تاریخ
 تا تاریخ
 محل خدمت
 پست سازمانی
 میزان آشنایی با زبان انگلیسی
 رزومه