روابط عمومی
روابط عمومی "بانک گردشگری" پذیرای ایده ها و طرحهای شما می باشد . در این راستا می‌کوشیم تا با تفکرات سازنده، نو و خلاقانه، گُفتمانی مُوثر و یادی نیک از عملکرد خود در ذهن جامعه به یادگار بگذاریم.

در صورت تمایل به ارائه و معرفی طرح خود از طریق این صفحه با ما در ارتباط باشید، ایده های شما بررسی می گردد و با شماره پیگیری که سیستم به شما می دهد می توانید از آخرین وضعیت طرح خود مطلع گردید.

امیدواریم بتوانیم با تفکری سالم، رفتار و عملکرد خود را به گفتارمان نزدیک کنیم.

از اینجا می توانید اطلاعات بیشتری در خصوص چگونگی تکمیل فرم روابط عمومی بدست آورید.


پیگیری فرم

نوع متقاضی
متقاضی

حوزه پیشنهادی
 عنوان پیشنهاد
طرح
عنوان طرح
مشخصات طرح
سوابق
هزینه ها
مخاطبین مستقیم و غیر مستقیم طرح
آثار طرح بر برند بانک
آثار طرح بر جذب بهره وری
آثار طرح در خصوص مسؤلیت اجتماعی
متن درخواست
اضافه کردن
متن درخواست
افزودن فایل های ضمایم
اضافه کردن
 افزودن فایل های ضمایم