گواهینامه بین‌المللی «سیستم مدیریت کیفیت در آموزش» با عنوان ایزو 10015( ISO10015 ) به دلیل اجرای فرآیند آموزش شامل نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و پایش در قالب استانداردهای بین‌المللی به اداره آموزش بانک گردشگری اعطا شده است.

اداره آموزش بانک گردشگری، گواهی ایزو 10015 دریافت کرد. به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، گواهینامه بین‌المللی «سیستم مدیریت کیفیت در آموزش» با عنوان ایزو 10015( ISO10015 ) به دلیل اجرای فرآیند آموزش شامل نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا، ارزیابی و پایش در قالب استانداردهای بین‌المللی به این اداره اعطا شده است.
بر اساس این گزارش، استقرار و پیاده‌سازی ایزو 10015 از آبان ماه سال 1394 آغاز و در آبان 1395 پس از طی7 فاز کاری و مراحل ممیزی، به اخذ گواهینامه 10015ISO منجر شد.
از جمله دستاوردهای محقق شده در جریان دریافت گواهینامه مذکور تدوین مدل شایستگی تمامی واحدهای سازمانی بانک است که مبنای نیازسنجی و برآورد برنامه‌ریزی آموزشی در سال‌های پیش رو خواهد بود.
    گروه خبري   :   عمومی
تاریخ    :   1395/09/06
ساعت    :   14:09:33