آگهی شناسایی پیمانکاران ISMS، NOC و SOC

بانک گردشگری در نظر دارد بمنظور شناسایی پیمانکاران واجد شرایط جهت پیاده سازی راهکارهای SOC، NOC و ISMS خود اقدام نماید.

اطلاعات مورد نیاز جهت شناسایی پیمانکار SOC:

1-    اطلاعات کامل ثبتی شرکت (آخرین تغییرات روزنامه رسمی، روزنامه رسمی ثبت شرکت و اساس نامه شرکت)

2-    رزومه کاری شرکت

3-    لیست بیمه پرسنل مرتبط با موضوع و اعضای موظف هیئت مدیره

4-    مجوزهای قانونی مرتبط با موضوع

5-    فهرست پروژه های انجام شده مرتبط با موضوع ( تاریخ شروع، تاریخ پایان، مدیر پروژه شرکت، مدیر پروژه کارفرما، اطلاعات تماس کارفرما و ارزش ریالی پروژه )

تمام اطلاعات فوق و هر نوع اطلاعات‌تکمیلی در قالب فایل‌های الکترونیک به آدرس ایمیل itproject@tourismbank.ir ارسال نمایید.

با عنایت به این که این اطلاعات جهت تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران مورد استفاده قرار خواهد گرفت در صورت برگزاری مناقصه در خصوص پروژه مرتبط با صلاحدید بانک، با پیمانکاران تماس گرفته خواهد شد.اطلاعات مورد نیاز جهت شناسایی پیمانکار ISMS:

1- اطلاعات کامل ثبتی شرکت (آخرین تغییرات روزنامه رسمی، روزنامه رسمی ثبت شرکت و اساس نامه شرکت)

2- رزومه کاری شرکت

3- لیست بیمه پرسنل مرتبط با موضوع و اعضای موظف هیئت مدیره

4- مجوزهای قانونی مرتبط با موضوع

5- فهرست پروژه های انجام شده مرتبط با موضوع ( تاریخ شروع، تاریخ پایان، مدیر پروژه شرکت، مدیر پروژه کارفرما، اطلاعات تماس کارفرما و ارزش ریالی پروژه )

تمام اطلاعات فوق و هر نوع اطلاعات تکمیلی در قالب فایل های الکترونیک به آدرس ایمیل itproject@tourismbank.ir ارسال نمایید.

با عنایت به این که این اطلاعات جهت تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران مورد استفاده قرار خواهد گرفت در صورت برگزاری مناقصه در خصوص پروژه مرتبط با صلاحدید بانک، با پیمانکاران تماس گرفته خواهد شد.


اطلاعات مورد نیاز جهت شناسایی پیمانکار NOC:

1- اطلاعات کامل ثبتی شرکت (آخرین تغییرات روزنامه رسمی، روزنامه رسمی ثبت شرکت‌ و اساس نامه شرکت)

2- رزومه کاری شرکت

3- لیست بیمه پرسنل مرتبط با موضوع و اعضای موظف هیئت مدیره

4- مجوزهای قانونی مرتبط با موضوع

5- فهرست پروژه های انجام شده مرتبط با موضوع ( تاریخ شروع، تاریخ پایان، مدیر پروژه شرکت، مدیر پروژه کارفرما، اطلاعات تماس کارفرما و ارزش ریالی پروژه )

تمام اطلاعات فوق و هر نوع اطلاعات تکمیلی در قالب فایل های الکترونیک به آدرس ایمیل itproject@tourismbank.ir ارسال نمایید.

با عنایت به این که این اطلاعات جهت تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران مورد استفاده قرار خواهد گرفت در صورت برگزاری مناقصه در خصوص پروژه مرتبط با صلاحدید بانک، با پیمانکاران تماس گرفته خواهد شد.

ايجاد کننده:
تاريخ :
1396/07/16
پیوستها: