آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
بانک گردشگری در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار با موضوع " پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات ستاد، شعب و خودپردازهای بانک گردشگری "به شرح RFP موجود از طریق مناقصه از شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید.
ايجاد کننده:
تاريخ :
1395/10/22
پیوستها:
دانلود
تاریخ مشاهده